උසස් පෙළ තාක්ෂණ විෂය සිංහලෙන් A/L Technology Subjects technology a/l subject

by autisticchiaNGMAITechnology Subject Stream

Objectives
Resolving the inequalities in the selection of subject streams at the G.C.E. A/L

Present Status
Mathematics/Science 22%
Commerce 27%
Arts 51%

Expected Status
Mathematics/Science /Technology 40%
Commerce 35%
Arts 25%

Creating science scholars from higher education to suit the demand in the current job market
Providing the students with the technical skills needed for day to day life
Generating the skills within the students to find technical solutions for real-world problems
Developing the skills suitable for the job market within the students
Directing the students towards professional education according to the national professional qualifications structure

Minimum qualifications required at the G.C.E. (O/L) to study technology subject stream
To pass 06 core subjects including the Medium Language, Mathematics and Science at the G.C.E. (O/L) having credit passes at least for 03 subjects
You have an option of selecting a new stream of study technological subject stream. Presently, the GCE (A/L) students learn in Physical Science, Biological Science, Commerce, and Arts subject streams.
The proposed Technology stream will include technical subjects such as information technology, electronics, civil and mechanical engineering, agriculture, bio-resources, and food sciences to give the students practical knowledge in preparation for employment after school education.

🔴 Subscribe for more:

✅ ගුරු මාර්ගොපදේශය Download කර ගන්න:

✅ ගෙදර ඉඳන් Certificate Course කරන හැටි දැනගන්න:

🔴 TubeBuddy is my secret weapon for YouTube growth. Learn How to use TubeBuddy:

Contact me: wijesinghedinuka@gmail.com

Follow Dinuka
Web :
Facebook :
Twitter :
Instagram : .

Images related to the topic technology a/l subject

උසස් පෙළ තාක්ෂණ විෂය සිංහලෙන් A/L Technology Subjects

උසස් පෙළ තාක්ෂණ විෂය සිංහලෙන් A/L Technology Subjects

Search related to the topic උසස් පෙළ තාක්ෂණ විෂය සිංහලෙන් A/L Technology Subjects

#උසස #පළ #තකෂණ #වෂය #සහලන #Technology #Subjects
උසස් පෙළ තාක්ෂණ විෂය සිංහලෙන් A/L Technology Subjects
technology a/l subject
You can see more ways to make money here: see more here
You can see more ways to make money here: see more here

You may also like

20 comments

Anuja Rangana 24/11/2021 - 1:38 Sáng

මම කරන්නේ bio system technology සුපිරිම විෂයක් 💚💚💚
modern agriculture 🍃🌿
aquaculture 🐳🐬🦅
horticulture 🌲🌳
මේ වගේ කොටස් වල සංකලනයක් ☑️

Reply
Ruwan Sampath 24/11/2021 - 1:38 Sáng

Godak pin aiye

Reply
Frosty 24/11/2021 - 1:38 Sáng

Aiye a/l private karala private campus ekakata yanna puluwanda

Reply
bathiya rajinda 24/11/2021 - 1:38 Sáng

english karoth

Reply
Chathura Mihiranga 24/11/2021 - 1:38 Sáng

3 නි කාන්ඩේ විදිහට ගණිතය කලොත් මොනාද වෙන්නේ

Reply
Ishara Sampath 24/11/2021 - 1:38 Sáng

😍😍😍✔

Reply
Duminda Darshana 24/11/2021 - 1:38 Sáng

මන් et එක්ක බුගොලය තොර ගත්තොත් කොස් නැද්ද

Reply
TIK TOK VIDEOS 24/11/2021 - 1:38 Sáng

subject BST , ICT, SFT

Reply
TIK TOK VIDEOS 24/11/2021 - 1:38 Sáng

mt bst gana danaganda one a/l bst,tct,sft karoth kohomd kiyla

Reply
Nilanka Shamani 24/11/2021 - 1:38 Sáng

O/l result කොහොමද a/l ටෙක් කරන්න plz….. Reply

Reply
wishmitha dilshan 24/11/2021 - 1:38 Sáng

BST niyamaaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Reply
Minura Hemakeerthi 24/11/2021 - 1:38 Sáng

අයියේ ජාන ඉංජිනේරු තාක්ශණයට සම්බන්ද පාඨමාලා තියනවද?

Reply
Prasanna Dassanayake 24/11/2021 - 1:38 Sáng

Thanks

Reply
Jonathan mark 24/11/2021 - 1:38 Sáng

etech karala software engineer kenek venna puluvandha aiye
?

Reply
Punsith Gajasinghe 24/11/2021 - 1:38 Sáng

වටිනවා❤️🔥🤘

Reply
Dasun Shalika 24/11/2021 - 1:38 Sáng

Aiye bst ekk media kroth monwd krnn puluwan..

Reply
Methmin Prawishta 24/11/2021 - 1:38 Sáng

Technology is best subject ♨

Reply
Nimsara Ranaweera 24/11/2021 - 1:38 Sáng

Aiye technology karama thiyana job monada , lankavei

Reply
Kalani Maheshika 24/11/2021 - 1:38 Sáng

BST,SFT ekka agri karata kamk nedd

Reply
හෙළ දහම් මග 24/11/2021 - 1:38 Sáng

අනිවාර්යයෙන් මමත් කරන්නේ ICT,ET,SFT අයියේ

Reply

Leave a Comment